Lakemont Family Dentistry   425-746-2101 - Mazie Park, DDS  & Yelena Chuvashova, DDS